Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Blog

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

K projednání v Poslanecké sněmovně se dostala vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta přináší několik podstatných změn, které reagují na potřeby povinných subjektů a praxi správního soudnictví. Navrhované změny se především snaží umožnit povinným subjektům bránit se proti zneužívání žádostí o informace a šetřit čas a náklady povinných subjektů.

Naďa Vančurová | 28. 11. 2020

V 1. čtení Poslanecká sněmovna projednává novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Pokud bude novela schválena, dá možnost povinným subjektům odmítnout žádost o informace pro další důvody.

Nové důvody pro odmítnutí žádosti o informace

Novela přináší dva doposud v zákoně nezakotvené důvody pro odmítnutí žádosti o informace. Prvním navrhovaným důvodem je zneužití práva na informace. Účelem jeho zavedení je přiměřená možnost obrany povinných subjektů v případech, kdy žadatel svého práva na informace zneužívá a žádost využívá k nátlaku na osobu, které se požadované informace týkají. Pod tento důvod by měla spadat i situace, kdy cílem žádosti bude způsobit povinného subjektu nepřiměřenou zátěž.

Nátlakem bude taková žádost, která se bude týkat především konkrétní úřední osoby, a v níž bude žadatel chtít znát její podrobné platové, pracovní a osobní podmínky. U nepřiměřené zátěže bude vždy nutné posoudit konkrétní okolnosti, pouze rozsah požadovaných informací nebo počet podávaných žádostí ještě samo o sobě nemusí být důvodem pro odmítnutí žádosti.

Druhým navrhovaným důvodem pro odmítnutí žádosti je neexistence požadovaných informací. Tedy situace, kdy žadatel žádá o takové informace, které povinný subjekt nemá a nemá ani zákonnou povinnost je mít. Zde bude muset povinný subjekt prokázat, že požadovanou informaci nemá a také odůvodnit, že nemá zákonnou povinnost takovou informací disponovat.

Novela by také měla ulehčit povinným subjektům tím, že by již nebylo třeba pořizovat záznam o poskytnutí informací.

Rozšíření možnosti prodloužit lhůtu pro poskytnutí informací

Další navrhovanou změnou je možnost prodloužení lhůty pro poskytnutí informací o 15 dnů namísto současné možnosti lhůtu prodloužit o 10 dnů. Základní lhůta pro poskytnutí informací zůstává stejná, tedy 15 dnů.

K prodloužení lhůty je také navrhován nový důvod, a to nezbytnost umožnit uplatňování práv osobám, které by mohly být přímo dotčeny poskytnutím požadované informace. Takovými

Lhůta pro rozhodnutí odvolacího orgánu

Nově by také měl mít odvolací orgán delší lhůtu pro rozhodnutí. Z původních 15 dnů se navrhuje prodloužení na 30 dnů dle obecné úpravy správního řádu. V mimořádných situacích bude možné lhůtu prodloužit až na 60 dnů.

Záloha na úhradu nákladů

Náhrada nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací není žádnou novinkou. Navrhovaná změna však přináší možnost účtovat zálohu do výše až 60% odhadovaných nákladů. Záloha však nesmí přesáhnout částku 2 000 Kč a povinný subjekt je může uplatnit nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti. Při účtování zálohy povinný subjekt informace poskytne až po jejím uhrazení. Pokud záloha není uhrazena ve lhůtě 30 dnů od doručení požadavku na zaplacení zálohy, povinný subjekt žádost odloží.

Závěr

Právo na informace a jejich poskytování podle zákona o svobodném přístupu k informacím je jistě nezbytný nástroj demokracie. Praxe ale v průběhu let čím dál víc ukazuje, že zákon o svobodném přístupu k informacím je často také nástrojem šikany vůči povinným subjektům. Nové důvody pro odmítnutí žádosti a další změny by mohly pomoci tomuto zneužívání zákona zamezit. Nelze však také vyloučit nadužívání nových institutů povinnými subjekty. Pak by pravděpodobně vzrostl nápor stížnosti k odvolacím orgánům a důsledek zákona bude opačný, než jaký byl jeho záměr, tedy že celkově dojde k nárůstu agendy zainteresovaných orgánů.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2