Rozjezd módní značky z pohledu práva

Blog

Rozjezd módní značky z pohledu práva

Pokud se chystáte rozjet vlastní módní byznys, je značka zpravidla to první, co budete řešit. Myslete přitom dopředu a zajistěte si včas dostatečnou právní ochranu své značky. Módní odvětví je totiž jedním z nejčastějších terčů vykrádání a kopírování. Potřebnou ochranu vám poskytnou zejména ochranné známky nebo průmyslové vzory.

Kateřina Javorská | 10. 3. 2021

Toužíte se po hlavě vrhnout do módního průmyslu? Bez řádné ochrany můžete mžikem ztratit vše, co jste po celou dobu tak pracně budovali.

Právo módního průmyslu neboli Fashion Law je ve světě už delší dobu zavedené odvětví, které se pomalu zabydluje i v České republice. Lze do něj zahrnout řadu oblastí, se kterými se módní průmysl potýká. Od založení a nastavení způsobu podnikání přes zaměstnaneckou agendu, smluvní vztahy, soutěžní právo až po případné spory.

Nejde tedy jen o spory při padělání teplákové soupravy nebo luxusní kabelky, což se asi většině lidí v souvislosti s módním právem vybaví jako první. Oblast duševního vlastnictví, ať už v podobě značky, nebo designu samotného výrobku, je nicméně z právního pohledu skutečný základ pro fungování módní značky. Proto bychom pro ty, kdo uvažují o založení své vlastní módní značky nebo ji rozjíždí, rádi v tomto článku představili základní právní souvislosti ochrany jak samotné značky, tak i výrobků.

Jak vybrat svoji značku?

Výběr značky, pod kterou budete své výrobky prodávat, může být docela oříšek. V ideálním případě by totiž značka měla splňovat marketingové požadavky, jako je zapamatovatelnost apod., a současně by měla umožňovat pod tímto názvem založit společnost, registrovat ochranou známku a doménu. Najít vhodný průnik těchto požadavků může být v současné době opravdu složité. Společností u nás existuje přes 500 000 a stále vznikají nové, každý den jsou v České republice přihlašovány desítky ochranných známek a registrace domény vás stojí méně než 5 minut času a pár stokorun.

Asi základní možností, kterou zakladatel při vzniku značky má, je buď to, aby značka nesla jeho jméno, anebo aby názvem bylo nějaké jiné označení – nejčastěji dobře znějící fantazijní název. Označení vlastním jménem bude mít typicky větší šanci na to, že pro něj bude možné najít vhodnou kombinaci firmy, ochranné známky a domény.

Ověření dostupnosti firmy, ochranné známky i domény

K ověření dostupnosti firmy (názvu společnosti) a doménového jména existuje řada online nástrojů. Ověření názvu firmy umožňuje např. Ofigo a dostupnost doménového jména můžete ověřit ve službě Domény společnosti Active24. Pomocí těchto nástrojů zjistíte, zda jsou požadovaný název společnosti a doména dostupné, anebo už si je registroval někdo před vámi.

Registrace domény může být komplikována účelovým skupováním domén disponujících potenciálem, že je někdo v budoucnu bude chtít. Cílem je pochopitelně spekulativní prodej takto registrovaných domén. V případě existujících značek může jít o tzv. Cybersquatting, což je registrace a užívání doménového jména se záměrem profitovat z existujícího názvu, obchodní značky nebo jména jiné osoby.

I v případě ochranných známek si lze základní rešerši jejich dostupnosti provést pomocí online databází Úřadu průmyslového vlastnictví, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo online nástroje TMView. U ochranné známky je ale lepší se obrátit na odborníka, jelikož to, že znění ochranné známky nekoliduje s dříve zapsanou ochrannou známkou, není jediným předpokladem jejího úspěšného zápisu.

Ochraňte svou značku – odlište se pomocí ochranné známky

Účelem ochranné známky je zajistit výlučné použití určitého označení pro toho, kdo má toto označení jako ochrannou známku zapsané. Ochranná známka odlišuje výrobky určité značky a pomáhá tak zákazníkovi, aby byl při výběru schopný svou oblíbenou módní značku jednoduše rozeznat. Ochranné známky také poskytují možnost budovat reputaci značky. Ochrannou známkou přitom nemusí být chráněna jen značka jako taková, ale může chránit i určité kolekce nebo slogany.

Ochrannou známkou mohou tvořit zejména:

 • slova, včetně osobních jmen;
 • barvy;
 • kresby, písmena, číslice;
 • tvar výrobku nebo jeho obal;
 • zvuky.

Ať jde o jakýkoli typ označení – aby se mohlo stát ochrannou známkou – musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Současně musí být také způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek, tzn. musí být reálně možné ochrannou známku zachytit tak, aby každý mohl z rejstříku poznat, že dané označení je ochrannou známkou.

Až do roku 2019 bylo podmínkou zápisu ochranné známky to, že jde o „označení schopné grafického znázornění“. Tato dřívější podmínka již dnes neplatí. Ochrannou známku musí být možné vyjádřit, ale nemusí to být nutně grafickým znázorněním. To otvírá (nejen) módním značkám nové možnosti v registraci méně tradičních typů ochranných známek, jako je například reklamní melodie.

Celkově zákon o ochranných známkách předpokládá následující typy ochranných známek:

 • Slovní ochranná známka
 • Obrazová ochranná známka
 • Prostorová ochranná známka
 • Poziční ochranná známka
 • Se vzorem
 • Barevná
 • Zvuková
 • Multimediální
 • Hologramová
 • Pohybová
 • Jiná

Tradiční a zdaleka nejpoužívanější jsou slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky, které zahrnují i označení tvořená kombinací slovních a obrazových prvků. Pro módní odvětví jsou také vhodné ochranné známky se vzorem a poziční ochranné známky. O co se jedná, dobře pochopíte z následujících obrázků.

Nákresy dvou vzorů
Ochranná známka se vzorem je tvořena sadou prvků, které se pravidelně opakují, čímž tvoří vzor.
Nákres boty a brýlí s umístěnou značkou
Poziční ochranná známka je tvořena zvláštním způsobem, jakým je ochranná známka na výrobku umístěna nebo jakým je k němu připevněna.

Celosvětově jsou poziční ochranné známky a ochranné známky tvořené vzorem v určité míře využívány. V České republice si však své místo teprve hledají. Podle údajů dostupných v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví byly do současné doby podány pouze tři přihlášky od každého ze zmíněných typů, a to celkově, nejen pro výrobky módního průmyslu.

Ochranná známka jakéhokoli typu se vždy registruje pro určité třídy výrobků služeb. Je přitom možné ochrannou známku registrovat v jedné třídě i ve vícero třídách podle toho, u jakých výrobků má přihlašovatel v úmyslu ochrannou známku používat. Pro módní značky jsou vhodné zejména tyto třídy:

 • Třída 9, která zahrnuje: brýlové obroučky; optické brýle; sluneční brýle
 • Třída 18, která zahrnuje: kůže a imitace kůží; zavazadla a tašky; deštníky
 • Třída 24, která zahrnuje: textilie a náhražky textilií; bytový textil
 • Třída 25, která zahrnuje: oděvy, obuv, pokrývky hlavy

Pro udělení ochranné známky musíte splnit několik podmínek

K tomu, aby označení bylo zapsáno jako ochranná známka, musí být splněno vícero podmínek. Označení musí být zejména natolik originální, aby bylo schopné individualizovat zboží, které má být ochrannou známkou označeno. To se vždy posuzuje z hlediska celkového dojmu, jakým označení působí. Zákazník by měl celkově být podle označení schopen rozeznat, že výrobek pochází z určitého zdroje (od určitého výrobce). Rozlišovací schopnost typicky nemají generická označení, která běžně vyjadřují druh zboží, např. kardigan.

Označení, které by mělo být zapsáno jako ochranná známka, nesmí být v běžném jazyce obvyklým pojmem, typicky tedy nepůjdou registrovat běžná slova ze slovní zásoby. Označení také nemůže být tvořeno výlučně tvarem, který vyplývá z povahy výrobku, nesmí být v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy nebo obsahovat náboženské a obdobné symboly.

Do rejstříku se také nezapíše ochranná známka, která je shodná či podobná se starší ochrannou známkou, avšak pouze pokud vlastník starší ochranné známky vznese proti zápisu námitky. To je poměrně podstatná změna, která začala platit od roku 2019. Dříve byl zápis shodných ochranných známek odmítán automaticky. Současný stav tedy vyžaduje, aby vlastníci ochranných známek pravidelně kontrolovali, zda někdo neusiluje o zápis ochranné známky, která by narážela na jejich dříve zapsanou ochrannou známku.

Přihláška ochranné známky platné pro Českou republiku se podává u Úřadu průmyslového vlastnictví. Ochrannou známku lze však zapsat i s platností pro celou Evropskou unii, případně i pro další státy jako mezinárodní ochrannou známku.

Design ochráníte pomocí průmyslového vzoru

Další formou ochrany podstatnou z pohledu módního průmyslu je tzv. průmyslový vzor. Ten chrání vzhled výrobku nebo jeho části. Vztahuje se tedy k vnější podobě výrobku, zejm. k jeho vizuálním, dekorativním či estetickým prvkům, jako jsou obrysy, použité barvy, způsob zdobení výrobku nebo struktura a materiál výrobku samotného. Pro zjednodušení jde o designerské řešení výrobku.

Průmyslovým vzorem nemůže být sama o sobě barva či materiál výrobku. Ve spojení s dalšími znaky však i tyto prvky lze chránit. Zákon nestanovuje, co vše může být průmyslovým vzorem, jelikož nelze vytvořit úplný seznam. Vzhled výrobku může být tvořen mnoha prvky, včetně aspektů jako např. ohebnost použitého materiálu.

Průmyslový vzor zajišťuje jeho vlastníkovi výlučné právo průmyslový vzor užívat, tedy zejména výrobek takového vzhledu vyrábět a prodávat. Nikdo jiný bez souhlasu vlastníka průmyslový vzor používat nesmí.

Průmyslový vzor musí být nový. To znamená, že dříve nebyl zveřejněn shodný nebo jen mírně odlišný design. Dále musí mít tzv. individuální povahu, tedy celkový dojem uživatele z výrobku musí být odlišný od dojmu z výrobku již prodávaného v obchodech nebo z existujícího průmyslového vzoru (pokud je např. průmyslový vzor zapsán v rejstříku, ale výrobky se ještě nevyrábí). Do rejstříku se nezapíše ani průmyslový vzor, který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy, např. pokud by se jednalo o vyobrazení vulgarit.  Automaticky nebude zapsán také vzor, který je shodný s již zapsaným průmyslovým vzorem. Není tedy nutná námitka dřívějšího vlastníka jako v případě ochranných známek.

Průmyslový vzor může platit pro ČR i EU

Obdobně jako u ochranné známky může být i průmyslový vzor zapsán jen pro Českou republiku, a to v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví, případně jej lze zapsat s platností pro celou Evropskou unii jako průmyslový vzor Společenství.

Kromě zapsaného vzoru Společenství poskytuje evropské právo ještě jednu podstatnou formu ochrany, kterou je tzv. nezapsaný průmyslový vzor Společenství. Nezapsaný průmyslový vzor Společenství získává svou ochranu pouhým zpřístupněním veřejnosti, a to na dobu tří let ode dne, kdy byl na území Evropské unie zpřístupněn poprvé. Ochrana vzniká bez jakékoli registrace, bez podání přihlášky, bez placení poplatků, zcela neformálně. Po uplynutí tří let však již ochranu nelze prodloužit.

Tato forma ochrany je vhodná pro věci s velmi krátkou životností, což může být v módním odvětví optimální varianta např. v případě sezónních trendů. Ochraně bude daný design samozřejmě podléhat pouze v případě, že bude splňovat obecné požadavky, jako je výše zmíněná novost, individuální povaha atd.

Užitné vzory a patenty mají v módě omezené použití

V omezené míře mohou být v módním průmyslu využitelné případně ještě užitné vzory nebo patenty. Ty chrání nová technická řešení, resp. vynálezy, které jsou vyšší formou objevu. Tato varianta přichází v úvahu u výrobních strojů, technických řešení výrobního procesu nebo materiálů se specifickými vlastnostmi, např. pro outdoorové oblečení.

Spojte se s námi

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde

FFK Legal

advokátní kancelář, s.r.o.


info@ffk-legal.cz

+420 724 324 299

Sídlo

Josefa Lady 2106/1

434 01 Most


Pobočka:

Slezská 949/32

120 00 Praha 2